Νομολογία

Δικηγορικό Γραφείο Καβάλα > Νομολογία  > ΤρΠλΚαβ 1040/2022 – Ακυρότητα Κλητηρίου Θεσπίσματος

ΤρΠλΚαβ 1040/2022 – Ακυρότητα Κλητηρίου Θεσπίσματος

Το δικηγορικό μας γραφείο προέβαλε για λογαριασμό εντολέα του την ένσταση ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος. Η ένσταση έγινε δεκτή.

Ακολουθεί απόσπασμα της απόφασης:

«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 321 ΚΠΔ: «1. Το κλητήριο θέσπισμα πρέπει να περιέχει: α) το ονοματεπώνυμο και, αν υπάρχει ανάγκη, και άλλα στοιχεία που καθορίζουν την ταυτότητα του κατηγορουμένου, β) τον προσδιορισμό του δικαστηρίου στο οποίο καλείται, γ) τη χρονολογία, την ημέρα της εβδομάδας και την ώρα που πρέπει να εμφανιστεί, δ) τον ακριβή καθορισμό της πράξης για την οποία κατηγορείται και μνεία του άρθρου του ποινικού νόμου που την προβλέπει και ε) τον αριθμό του, την επίσημη σφραγίδα και την υπογραφή του εισαγγελέα που εξέδωσε το θέσπισμα. 2. Η κλήση για την εμφάνιση (άρθρο 320) ως προς την αξιόποινη πράξη πρέπει να αναφέρεται στο παραπεμπτικό βούλευμα. Κατά τα λοιπά πρέπει επίσης να περιέχει όσα και το κλητήριο θέσπισμα. Η ερήμην εκδίκαση ως συνέπεια της μη εμφάνισης του κατηγορουμένου πρέπει να αναγράφεται τόσο στο κλητήριο θέσπισμα όσο και στην κλήση. 3. Αντίγραφο του κλητήριου θεσπίσματος ή της κλήσης πρέπει να επιδίδεται σε κάθε περίπτωση στον παριστάμενο προς υποστήριξη της κατηγορίας. 4. Η τήρηση των διατάξεων των παρ. 1 και 2 επιβάλλεται με ποινή ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος και της κλήσης. 5. Η έλλειψη στοιχείου του κύρους του κλητηρίου θεσπίσματος ή της κλήσης αποδεικνύεται από το κλητήριο θέσπισμα ή την κλήση που επιδόθηκε στον κατηγορούμενο ή από το υπάρχον στην δικογραφία αντίτυπό του και σε έλλειψή του από το αποδεικτικό επίδοσης. 6. Από τη στιγμή που θα επιδοθεί στον κατηγορούμενο το κλητήριο θέσπισμα ή η κλήση για την εμφάνιση οι δικογραφίες και τα πειστήρια πρέπει να παραμένουν κατά τις εργάσιμες ώρες στο οικείο δικαστικό γραφείο. Ο παραβάτης τιμωρείται πειθαρχικά.»Στην προκείμενη περίπτωση ο κατηγορούμενος, δια του συνηγόρου του, πρότεινε νομότυπα την ένσταση ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος επικαλούμενος ότι στο κατηγορητήριο με το οποίο η πράξη ήδη εισάγεται προς εκδίκαση στο παρόν Δικαστήριο περιγράφεται η κατά τον προϊσχύσαντα ποινικό κώδικα αξιόποινη πράξη της διακεκριμένης κλοπής των διατάξεων 372 παρ. 1 εδ. α΄και 374 περ. ε΄ που τιμωρούνταν σε βαθμό κακουργήματος, ενώ ως κυρωτική διάταξη αναφέρεται μεταξύ άλλων η καταργηθείσα περ. ε΄ του άρθρου 374 του προϊσχύσαντος Π.Κ. Ενόψει αυτών δεν περιλαμβάνει το κλητήριο θέσπισμα τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται από το άρθρο321 ΚΠΔ και πρέπει να ακυρωθεί».