Νομολογία

Απαράδεκτη η ποινική δίωξη λόγω μη νομότυπης υποβολής έγκλησης – Μον.Πλ.Καβ.

Το Δικαστήριο (Μον.Πλ.Καβ.) δέχθηκε τον αυτοτελή ισχυρισμό του εκπροσωπούμενου από το γραφείο μας κατηγορουμένου ότι στην υποβληθείσα έγκληση της ανώνυμης  εταιρίας περιγράφονται αξιόποινες πράξεις για τις οποίες δεν είχε εξουσιοδοτηθεί να υποβάλλει έγκληση ο Πρόεδρος της Α.Ε. με το πρακτικό του Δ.Σ, δηλαδή το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έλαβε απόφαση για υποβολή εγκλήσεως για συγκεκριμένες πράξεις και κατά συνέπεια η ασκηθείσα ποινική δίωξη πρέπει κηρυχθεί απαράδεκτη λόγω μη νομότυπης υποβολής εγκλήσεως. ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 381 παρ. 1 ΠΚ για την ποινική δίωξη των εγκλημάτων που προβλέπονται μεταξύ άλλων στο άρθρο 375 παρ. 2...

Περισσότερα

Μεταβολή τόπου διαμονής τέκνου: Το Δικαστήριο (Μον.Πρ.Καβ.) απέρριψε νέα αίτηση της αντιδίκου μας (μητέρας)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΕΚΝΟΥ Το Δικαστήριο (Μον.Πρ.Καβ.) απέρριψε νέα αίτηση της αντιδίκου μας (μητέρας) για μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου – Ύπαρξη προηγούμενης απορριπτικής απόφασης – Κρίση ότι δεν μεταβλήθηκαν οι συνθήκες – Το γραφείο μας ανέλαβε την εκπροσώπηση του πατέρα. ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 695 ΚπολΔ, η απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων ισχύει προσωρινά και δεν επηρεάζει την κύρια υπόθεση. Επομένως, από αυτή παράγεται προσωρινό δεδικασμένο, με πρόταση διαδίκου ή και αυτεπαγγέλτως δεσμεύει το Δικαστήριο, όταν αυτό καλείται να δικάσει επί άλλης αίτησης λήψης ασφαλιστικού μέτρου, για την ίδια μεταξύ των διαδίκων διαφορά,...

Περισσότερα

ΠολΠρΚαβ: Δεκτή η προσβολή της προσωπικότητας του εντολέως μας λόγω όχλησης (εκπομπή θορύβου, δύσοσμων αερίων κ.ά.)

ΠολΠρΚαβ – “Το ήρεμο περιβάλλον από ρύπους συνιστά έκφανση του δικαιώματος της προσωπικότητας και προσβολή αυτού μπορεί να προκαλείται και όταν διαταράσσεται η ωφέλεια από την απόλαυση του φυσικού περιβάλλοντος όσον αφορά την ατμόσφαιρα με την εκπομπή ρύπων, όπως καπνού, αναθυμιάσεων και θορύβων (ηχορύπανση), εάν η εκπομπή είναι τόσο ισχυρή ώστε να απειλεί και την υγεία των κοινωνών, τότε επέρχεται προσβολή και ως προς μια επιπλέον έκφανση του γενικού δικαιώματος της προσωπικότητας εκείνης που αφορά το ειδικότερο δικαίωμα στην υγεία” - Την υπόθεση χειρίστηκε το γραφείο μας- Το δικαστήριο δέχθηκε προσβολή της προσωπικότητας του εντολέως μας, διατάσσοντας τους εναγόμενους, συνοπτικά...

Περισσότερα

Ιατρική Αμέλεια: Απορριπτική Διάταξη της Εισαγγελέως. Δεν προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις ενοχής για την τέλεση του αδικήματος της ανθρωποκτονίας από αμέλεια

title-bg

Ζητήματα ιατρικής αμέλειας - Απορριπτική Διάταξη της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Καβάλας – Δεν προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις ενοχής για την τέλεση του αδικήματος της ανθρωποκτονίας από αμέλειας τελούμενης με πράξη ή παράλειψη, τουναντίον απεδείχθη ότι οι ιατροί ενήργησαν σύμφωνα με τους κοινώς αποδεκτούς και αναγνωρισμένους κανόνες της ιατρικής επιστήμης - Το γραφείο μας εκπροσώπησε ορισμένους εκ των κληθέντων σε προκαταρτική εξέταση ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 302 του ΠΚ, όποιος από αμέλεια σκότωσε άλλον τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Κατά τη διάταξη του άρθρου 28 του ιδίου Κώδικα, από αμέλεια πράττει όποιος από έλλειψη...

Περισσότερα

Πολ.Πρ.Καβ. 16/2022: Κοινός τραπεζικός λογαριασμός. Ζητήματα εσωτερικής σχέσης συνδικαιούχων

Χρηματικό ποσό ανήκον σε έναν δικαιούχο – Άνοιγμα απ’ αυτόν κοινού τραπεζικού λογαριασμού με τρεις (σταδιακά) συνδικαιούχους - Δωρεά του χρηματικού ποσού από τον πραγματικό δικαιούχο κατ’ ισομοιρίαν στους άλλους δύο συνδικαιούχους -Παραβίαση εκ μέρους ενός εκ των δωρεοδόχων συνδικαιούχων της εσωτερικής συμφωνίας, με τους λοιπούς, περί αναλήψεως εξ ημισείας με τον έτερο δωρεοδόχο συνδικαιούχο του χρηματικού ποσού του κοινού λογαριασμού- Ανάληψη όλου του ποσού του κοινού λογαριασμού με μεταφορά σε ατομικό του λογαριασμό – Αγωγή του έτερου δωρεοδόχου συνδικαιούχου για απόδοση του ημίσεως του ποσού - Το Πολ.Πρ.Καβ. με τη 16/2022 απόφασή του δέχθηκε την αγωγή και υποχρεώνει τον...

Περισσότερα