Αστικό Δίκαιο

Προσωρινή Διαταγή: Χρονική κατανομή επιμέλειας τέκνου, ηλικίας 2 ετών. Άσκηση αποκλειστικής επιμέλειας από τον πατέρα επί 23 ημέρες τον μήνα

Μετοίκηση της μητέρας από τη συζυγική οικία και παραχώρηση αυτής στον πατέρα. Το δικηγορικό μας γραφείο εκπροσώπησε τον πατέρα....

Περισσότερα

Δεκτή ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, κατόπιν αιτήματος πατέρα, με Προσωρινή Διαταγή

Δεκτό το αίτημα του πατέρα για απαγόρευση αλλαγής του τόπου διαμονής του τέκνου και απόρριψη αιτήματος μητέρας δημοσίου υπαλλήλου για μεταβολή του τόπου διαμονής του 6,5 ετών τέκνου τους...

Περισσότερα

Οικογενειακό Δίκαιο – Δικαστική Συμπαράσταση – Μονομελές Πρωτοδικείο Καβάλας 267/2021

Διατήρηση μητέρας στη θέση δικαστικής συμπαραστάτριας του γιου της και απόρριψη αιτημάτων της συζύγου του συμπαραστατούμενου να διοριστεί η ίδια συμπαραστάτρια άλλως μέλος του εποπτικού συμβουλίου...

Περισσότερα

Κοινός τραπεζικός λογαριασμός – Συντηρητική κατάσχεση – Μονομελές Πρωτοδικείο Καβάλας 469/2021

Ανάληψη όλου του ποσού από κοινό τραπεζικό λογαριασμό από έναν συνδικαιούχο κατά παράβαση της συμφωνίας του με τους άλλους συνδικαιούχους. Διατάχθηκε συντηρητική κατάσχεση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του συνδικαιούχου που ανέλαβε όλο το ποσό ...

Περισσότερα

Ενοχικό Δίκαιο – Προσβολή της προσωπικότητας – ΜονΠρΚαβ. 445/2021

Το δικηγορικό μας γραφείο εκπροσωπώντας ιδιοκτήτη τουριστικού καταλύματος χειρίστηκε αίτηση για λήψη ασφαλιστικών μέτρων προσωρινής ρύθμισης κατάστασης με αντικείμενο την προσωρινή παράλειψη πράξεων των αντιδίκων που προσβάλλουν την προσωπικότητά του. Το δικαστήριο πιθανολόγησε ότι οι αντίδικοι παρεκτρέπονται σε προσβλητική της προσωπικότητας του εντολέα μας συμπεριφορά, θίγοντας το δικαίωμά του για απόλαυση της καθαρής ατμόσφαιρας και του ήσυχου περιβάλλοντος στο οποίο κινείται και δραστηριοποιείται. Επιπλέον, ότι με τη συμπεριφορά τους παρεμποδίζουν τη λειτουργία της τουριστικής επιχείρησής του, προσβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο την ελεύθερη και υγιή επιχειρηματική της ανάπτυξη, τη φήμη της και την αξιοπιστία του ιδίου ως επαγγελματία, αφού από...

Περισσότερα