Εμπορικό Δίκαιο

Οι νομικές πληροφορίες των δικαστικών αποφάσεων παρατίθενται για λόγους επιστημονικού ενδιαφέροντος των επισκεπτών της ιστοσελίδας. Αφορούν νομικά ζητήματα που έχουν απασχολήσει τα δικαστήρια. Διευκρινίζεται ότι δεν αποτελούν νομική καθοδήγηση και δεν υποκαθιστούν την παροχή νομικών υπηρεσιών που παρέχει το γραφείο μας.

Μισθωτική – Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής – ΜονΠρωτΚαβ 50/2010

Εκδόθηκε εις βάρος εντολέως μας διαταγή πληρωμής, η οποία την υποχρέωνε σε καταβολή μισθωμάτων. Το γραφείο μας προέβαλε τον ισχυρισμό  ότι η εντολέας μας είχε αποχωρήσει από το μίσθιο τουλάχιστον ένα χρόνο πριν, γεγονός που είχε ανακοινώσει στους εκμισθωτές. Οι οφειλές μισθωμάτων γεννήθηκαν μετά την αποχώρησή της από το μίσθιο και συνεπώς δεν ευθυνόταν για αυτές. Το Δικαστήριο έκανε δεκτό τον ισχυρισμό μας και ακύρωσε την διαταγή πληρωμής. ...

Περισσότερα

Εταιρικό δίκαιο – ΕιρΚαβ 9/2009

Αγωγή κατά εταίρου Ε.Π.Ε. Το γραφείο μας εκπροσωπώντας τον εναγόμενο-εταίρο προέβαλε την ένσταση ελλείψεως παθητικής νομιμοποίησης. Ειδικότερα, ισχυριστήκαμε ότι οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις δικαιοπραξίες που επιχειρεί ο εκπρόσωπος του νομικού προσώπου δεσμεύουν μόνον το νομικό πρόσωπο. Το Δικαστήριο έκρινε ότι είναι δυνατή η προσωπική ευθύνη του διαχειριστή της Ε.Π.Ε. εις ολόκληρον με την εταιρία, έναντι των τρίτων, ως μη δικαιούχων διαδίκων, για την άμεση ζημία που αυτοί υφίστανται από αδικοπραξία. Ωστόσο, σε περίπτωση συμβατικής ευθύνης υπεύθυνο είναι το νομικό πρόσωπο, ενώ σε περίπτωση αδικοπραξίας ευθύνη έχει και ο διαχειριστής της εταιρίας, ο οποίος όμως αποδείχθηκε ότι είναι τρίτο...

Περισσότερα

Αξιόγραφα – Επιταγή – ΤρΕφΘρ 495/2010

Το γραφείο μας άσκησε για λογαριασμό εντολέως μας ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής ισχυριζόμενο ότι η επιταγή είναι ευκολίας. Το Εφετείο έκανε δεκτή την έφεσή μας κατά της απορριπτικής πρωτόδικης απόφασης και ακύρωσε τη διαταγή πληρωμής. ...

Περισσότερα

Αξιόγραφα – Επιταγή – ΤρΕφΘρ 346/2010

Εκδόθηκε διαταγή πληρωμής για αξιώσεις από επιταγή.  Ασκήσαμε ανακοπή με λόγο την πλαστότητα των επιταγών. Η υπογραφή επί των επιταγών τέθηκε από άλλο πρόσωπο που δεν είχε τη συναίνεση της εκδότριας. Αποδείχθηκε ότι οι επιταγές περιήλθαν στην κατοχή του φερόμενου λήπτη ως λευκά φύλλα, χωρίς καμιά συμφωνία για την υπογραφή τους και τη συμπλήρωσή τους και επομένως πρόκειται περί πλαστών επιταγών τόσο κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων αυτών όσο και την υπογραφή τους. Το Δικαστήριο έκανε δεκτή την ανακοπή μας. ...

Περισσότερα

Αξιόγραφα – ΕιρΞάνθης 200/2011

Το γραφείο μας, εκπροσωπώντας έμπορο, κατέθεσε για λογαριασμό του αίτηση και πέτυχε την έκδοση διαταγής πληρωμής από επιταγή. Η αντίδικος άσκησε ανακοπή και αίτηση αναστολής κατά της εντολέως μας, ισχυριζόμενη ότι η τραπεζική επιταγή είναι ευκολίας. Κατά την εκδίκαση της υπόθεσης προβάλλαμε την ένσταση αοριστίας του δικογράφου της ανακοπής, δηλαδή ότι η οφειλέτης της επιταγής πρέπει στην ανακοπή της να περιλαμβάνει και τον ισχυρισμό ότι κατά τον χρόνο κτήσης της επιταγής, ο αποκτών-εντολέας μας γνώριζε ότι επρόκειτο για επιταγή ευκολίας και επιπλέον αυτός (αποκτών) είχε συνείδηση της βλάβης που μπορεί να προκληθεί στον οφειλέτη. Εάν δεν διαλαμβάνονται στο δικόγραφο της...

Περισσότερα