Εργατικό Δίκαιο

Οι νομικές πληροφορίες των δικαστικών αποφάσεων παρατίθενται για λόγους επιστημονικού ενδιαφέροντος των επισκεπτών της ιστοσελίδας. Αφορούν νομικά ζητήματα που έχουν απασχολήσει τα δικαστήρια. Διευκρινίζεται ότι δεν αποτελούν νομική καθοδήγηση και δεν υποκαθιστούν την παροχή νομικών υπηρεσιών που παρέχει το γραφείο μας.

Δεδουλευμένες αποδοχές, επιδόματα, αμοιβές για υπερωρίες και υπερεργασία – ΤρΕφΘρ 507/2008

Ασκήθηκε αγωγή εις βάρος εντολέως μας για εργατικές απαιτήσεις. Το γραφείο μας, εκπροσωπώντας την εναγόμενη-εργοδότη, προέβαλε ένσταση εξοφλήσεως, προσκομίζοντας μάλιστα στο Δικαστήριο εξοφλητική απόδειξη που είχε στην κατοχή της. Επιπλέον, αποδείχθηκε ότι η ενάγουσα δεν απασχολήθηκε πλέον του νομίμου ωραρίου, ώστε να δικαιούται αποζημίωση. Το Δικαστήριο απέρριψε την αγωγή....

Περισσότερα