Εμπορικό Δίκαιο

Δικηγορικό Γραφείο Καβάλα > Εμπορικό Δίκαιο

Η ανάπτυξη δραστηριότητας που αποσκοπεί στην επίτευξη οικονομικού σκοπού και η απόκτηση εμπορικής ιδιότητας τόσο από φυσικά όσο και από νομικά πρόσωπα αντιμετωπίζεται ειδικώς από την έννομη τάξη, εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν στην αγορά, αλλά και της σωρείας νομικών ζητημάτων που συχνά ανακύπτουν.

Συνακολούθως, δημιουργήθηκαν εξειδικευμένοι δικαιικοί κλάδοι, έκαστος εκ των οποίων επιχειρεί να ρυθμίσει την επιχειρηματική οργάνωση και λειτουργία από διαφορετική κάθε φορά σκοπιά. Το Εταιρικό Δίκαιο αποσκοπεί στη ρύθμιση των σχέσεων ατόμων που συνενώνονται υπό μία νομική οντότητα για την ανάπτυξη κοινής εμπορικής δράσης, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά ως προς τρίτους, με τους οποίους το νομικό πρόσωπο συναλλάσσεται. Το Δίκαιο του Ανταγωνισμού διαγράφει τα λεπτά όρια δράσης των εμπόρων, προκειμένου να διασφαλιστεί η διατήρηση και η ομαλή λειτουργία της αγοράς. Το Δίκαιο Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας προστατεύει τα προϊόντα της επιχειρηματικής, επιστημονικής ή καλλιτεχνικής δράσης από αυθαιρεσίες τρίτων, ανταγωνιστών και μη. Τέλος, το Δίκαιο Αφερεγγυότητας περιγράφει τη διαδικασία που ακολουθείται στην περίπτωση που η επιχειρηματική δράση αποτύχει, θέτοντας ως κεντρικό παράγοντα τη βιωσιμότητα του εμπόρου, ώστε σε περίπτωση κατάφασης αυτής να επιδιωχθεί η συνέχιση της δραστηριότητάς του, άλλως να τεθεί υπό καθεστώς εκκαθάρισης.

Η δικηγορική μας ομάδα έχει εντρυφήσει σε υποθέσεις Εμπορικού Δικαίου, ειδικά δε επί υποθέσεων Αξιογράφων και Εταιρικού Δικαίου, αλλά και του ιδιάζοντος ζητήματος της Εμπορικής Μίσθωσης. Συνάμα, είναι πλήρως ενημερωμένη για τις τροποποιήσεις που υφίσταται το Εμπορικό Δίκαιο και εν γένει η ισχύουσα νομοθεσία και νομολογία, με αποτέλεσμα να αναλαμβάνει επιτυχώς τη νομική καθοδήγηση και εκπροσώπηση αναφορικά με υποθέσεις, που έχουν σχετικό αντικείμενο.

Νομολογία