Δίκαιο Αξιόγραφων

Τα αξιόγραφα αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, στα οποία ενσωματώνεται κάποιο περιουσιακό δικαίωμα. Χρησιμοποιούνται ευρέως στις εμπορικές συναλλαγές ως μέσα πληρωμών, παροχής ή εξασφάλισης πιστώσεων. Συνεπώς, όταν κάποιος επιθυμεί να μεταβιβάσει κάποια απαίτηση του σε τρίτο πρόσωπο ή να δεσμευθεί ότι θα ικανοποιήσει κάποια οφειλή του, μπορεί να εκδώσει ένα αξιόγραφο.

Τα αξιόγραφα που απαντώνται συνηθέστερα στην συναλλακτική πρακτική είναι η συναλλαγματική, η επιταγή και το γραμμάτιο εις διαταγή. Ρυθμίζονται από αυστηρούς κανόνες δικαίου, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της αγοράς, η ρευστότητα και η ταχεία επίλυση των διαφορών μεταξύ των επιχειρηματιών. Εξαιτίας ακριβώς του αναγκαστικού χαρακτήρα του εφαρμοστέου δικαίου, συχνά ανακύπτουν ζητήματα τυπικής και ουσιαστικής εγκυρότητας του τίτλου. Επιπροσθέτως, δεν είναι σπάνιο φαινόμενο ο αποδέκτης-πληρωτής της απαιτήσεως που ενσωματώνεται στο αξιόγραφο, όταν παρέρχεται ο συμφωνημένος χρόνος και καθίσταται αυτή ληξιπρόθεσμη, να αρνείται την καταβολή της.

Η νομική μας ομάδα έχει πολυετή εμπειρία σε υποθέσεις αξιογράφων και δύναται να παρέχει άριστες υπηρεσίες επί σειράς ζητημάτων, όπως τον έλεγχο της εγκυρότητάς τους, τον έλεγχο της νομιμοποίησης του κομιστή και δη της τήρησης της σειράς οπισθογραφήσεων, καθώς και τη λήψη μέτρων, δικαστικών και εξωδικαστικών, σε περίπτωση άρνησης πληρωμής από τον αποδέκτη, τον εκδότη ή προηγούμενο οπισθογράφο.

Νομολογία