Εμπορική Μίσθωση

Η εμπορική μίσθωση, δηλαδή η μίσθωση ακινήτου που αποσκοπεί στη στέγαση επιχειρηματικής ή επαγγελματικής δράσης ρυθμίζεται ειδικά από την ελληνική νομοθεσία. Πιο συγκεκριμένα, ο νόμος προβλέπει διαφορετική υποχρεωτική διάρκεια της μισθωτικής σχέσης, συγκεκριμένους λόγους που επιτρέπουν τη λύση της, καθώς και ειδικές υποχρεώσεις και δικαιώματα των μερών. Οι προστατευτικές αυτές διατάξεις αποσκοπούν στη διαφύλαξη της επαγγελματικής δράσης. Η φήμη και η πελατεία που αποκτά ένας επιχειρηματίας συχνά συνδέεται με την τοποθεσία όπου εδράζει η δραστηριότητά του, καθότι το καταναλωτικό κοινό αναγνωρίζει έναν συγκεκριμένο χώρο ως το σημείο όπου παρέχεται ένα προϊόν ή μία υπηρεσία. Η ξαφνική και χωρίς προειδοποίηση αλλαγή της επαγγελματικής στέγης μπορεί, λοιπόν, να προκαλέσει σημαντική απώλεια πελατών και ακολούθως εσόδων για τον επαγγελματία.

Με επαγγελματισμό και διακριτικότητα αναλαμβάνουμε υποθέσεις ρύθμισης και εξομάλυνσης των λεπτών σχέσεων μεταξύ μισθωτή και εκμισθωτή μίας εμπορικής μίσθωσης. Το Γραφείο μας έχει ασχοληθεί με αγωγές καταγγελίας της εμπορικής μίσθωσης, αποβολής από το μίσθιο και παράδοσής του στον ιδιοκτήτη, αναζήτησης οφειλόμενων μισθωμάτων, αποζημίωσης για παρεμπόδισης χρήσης του μισθίου ή αντιστοίχως κακής χρήσης αυτού.

Νομολογία