Εταιρικό Δίκαιο

Η ένωση των δυνάμεων των επιχειρούντων προς την επίτευξη κοινού οικονομικού σκοπού μέσω της σύστασης εταιρίας αποτελεί συνήθη επιλογή, καθότι συνάγεται μείωση της ευθύνης, του ρίσκου και των κινδύνων που εγκυμονούν στην εμπορική επιχειρηματικότητα. Το ελληνικό δίκαιο αναγνωρίζει συγκεκριμένες μορφές εταιριών και ειδικότερα την αστική εταιρία, την Ομόρρυθμη Εταιρία (Ο.Ε.), την Ετερόρρυθμη Εταιρία (Ε.Ε.), την Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), την Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.), την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (Ι.Κ.Ε.), την Αφανή Εταιρία. Για κάθε μία δε από τις ως άνω εταιρικές μορφές έχει προβλέψει ένα ειδικό πλέγμα διατάξεων, το οποίο ρυθμίζει θέματα ίδρυσης, εσωτερικής οργάνωσης, λήψης αποφάσεων, αντιπροσώπευσης και εκπροσώπησης έναντι τρίτων.

Το Γραφείο μας παρέχει κάθε νομική συμβουλή και καθοδήγηση για την επιλογή του καταλληλότερου κατά περίπτωση εταιρικού τύπου, τη σύνταξη ή τροποποίηση του καταστατικού και την τήρηση των υποχρεώσεων δημοσιότητας της εταιρίας, την εγκατάσταση, τον ορισμό του εταιρικού κεφαλαίου και της έδρας αυτής, τον εταιρικό μετασχηματισμό ή τη λύση της. Επιπλέον, αναλαμβάνει την εκπροσώπηση του νομικού προσώπου ή των εταίρων ενώπιον δημοσίων αρχών και κάθε βαθμίδας Δικαστηρίου, για την επίλυση κάθε είδους εταιρικής διαφοράς, όπως τη δικαστική καταγγελία της εταιρίας, την έξοδο εταίρου, την αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, την υποχρέωση διαχειριστή προς λογοδοσία, την αναγνώριση της ακυρότητας αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης.

Νομολογία