Πτωχευτικό Δίκαιο

Η επιχειρηματική δράση δεν είναι πάντα επιτυχής και κερδοφόρα. Η ανάληψη από τον έμπορο μεγάλου αριθμού οφειλών και υποχρεώσεων μπορεί να καταστήσει τη συνέχιση της δραστηριότητάς του ανώφελη, δυσχερή και δυσβάσταχτη. Η αδυναμία του εμπόρου να ανταποκριθεί στις ληξιπρόθεσμες οφειλές του δε σημαίνει ταυτόχρονα την οικονομική του καταστροφή, αλλά δύναται να ενεργοποιήσει τους θεσμούς που προβλέπονται στο Πτωχευτικό Δίκαιο. Πιο συγκεκριμένα, με αίτηση του εμπόρου ή των πιστωτών του μπορεί να υπαχθεί αυτός σε καθεστώς πτώχευσης και ακολούθως εκκαθάρισης, ενώ αν αποδειχθεί η βιωσιμότητά του, σε καθεστώς εξυγίανσης. Συνάμα, προβλέπεται διαδικασία απαλλαγής του εμπόρου από τα λοιπά χρέη που μένουν ανεξόφλητα μετά την ολοκλήρωση των προ-αναφερθέντων διαδικασιών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας για την οικονομική του δραστηριότητα.

Μετά την τροποποίηση δε του Πτωχευτικού Κώδικα, οι διατάξεις του τελευταίου αποτελούν εργαλεία ρύθμισης οφειλών για κάθε υπερχρεωμένο φυσικό πρόσωπο ανεξαρτήτως της εμπορικής ή μη ιδιότητάς του, αντικαθιστώντας κάθε προϋπάρχον νομοθέτημα. Με άλλα λόγια, πλέον καθίσταται δυνατή και η πτώχευση απλών ιδιωτών.

Η νομική μας ομάδα αποτελείται από εξειδικευμένους νομικούς, πλήρως ενημερωμένους για τις τροποποιήσεις της νομοθεσίας, που αναλαμβάνουν υποθέσεις πτωχευτικού δικαίου και ιδίως κατάθεσης αίτησης πτώχευσης ή εξυγίανσης, εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών, ανάκλησης συμβάσεων, αναγγελίας ως ομαδικού/ πτωχευτικού/ μεταπτωχευτικού πιστωτή, προσβολής του πίνακα κατάταξης, αποχωρισμού πράγματος από την πτωχευτική περιουσία, υπαγωγής στις διατάξεις απαλλαγής.

Νομολογία