Αστικό Δίκαιο

Οι νομικές πληροφορίες των δικαστικών αποφάσεων παρατίθενται για λόγους επιστημονικού ενδιαφέροντος των επισκεπτών της ιστοσελίδας. Αφορούν νομικά ζητήματα που έχουν απασχολήσει τα δικαστήρια. Διευκρινίζεται ότι δεν αποτελούν νομική καθοδήγηση και δεν υποκαθιστούν την παροχή νομικών υπηρεσιών που παρέχει το γραφείο μας.
Δικηγορικό Γραφείο Καβάλα > Νομολογία  > Αστικό Δίκαιο  > Ενοχικό δίκαιο – Άδεια εκποίησης ακινήτου κυριότητας ανηλίκων – ΕιρΠαγγαίου 59/2017

Ενοχικό δίκαιο – Άδεια εκποίησης ακινήτου κυριότητας ανηλίκων – ΕιρΠαγγαίου 59/2017

Το Δικαστήριο έκανε δεκτή την αίτηση των εντολέων-γονέων με αντικείμενο την παροχή άδειας εκποίησης ακινήτου των ανηλίκων τέκνων τους, παρέχοντάς τους την αιτούμενη άδεια. Η μεταβίβαση του υπό εκποίηση ακίνητου από τον οφειλέτη-γονέα στα ανήλικα τέκνα του είχε προηγουμένως, με δικαστική απόφαση, διαρρηχθεί ως καταδολιευτική. Ακολούθησε εξώδικος διακανονισμός του οφειλέτη γονέα με την Τράπεζα, ούτως ώστε να καταβληθεί το τίμημα της εκποίησης απευθείας σε αυτήν. Το Δικαστήριο έκρινε ότι η ενέργεια αυτή αποσκοπεί σε όφελος των ανηλίκων τέκνων, αφού με τη ρύθμιση των οφειλών του γονέα προς την Τράπεζα, με βιώσιμο τρόπο θα βελτιωθεί η συνολική οικονομική κατάσταση της οικογένειάς τους, ώστε να δοθεί στους αιτούντες γονείς και ιδίως στον οφειλέτη γονέα η δυνατότητα να ανταποκριθεί στις δαπάνες που απαιτούνται για την ανατροφή, μόρφωση και την εκπαίδευση των ανηλίκων, γεγονός που θα έχει αντανακλαστικές επιπτώσεις στις βιοτικές συνθήκες ζωής των ίδιων των ανηλίκων.