Αστικό Δίκαιο

Οι νομικές πληροφορίες των δικαστικών αποφάσεων παρατίθενται για λόγους επιστημονικού ενδιαφέροντος των επισκεπτών της ιστοσελίδας. Αφορούν νομικά ζητήματα που έχουν απασχολήσει τα δικαστήρια. Διευκρινίζεται ότι δεν αποτελούν νομική καθοδήγηση και δεν υποκαθιστούν την παροχή νομικών υπηρεσιών που παρέχει το γραφείο μας.
Δικηγορικό Γραφείο Καβάλα > Νομολογία  > Αστικό Δίκαιο  > Ενοχικό δίκαιο – Σύμβαση έργου – ΕιρΚαβ. 463/2015

Ενοχικό δίκαιο – Σύμβαση έργου – ΕιρΚαβ. 463/2015

Αγωγή από τους κληρονόμους του ιδιοκτήτη-εργοδότη του έργου με αντικείμενο ελαττώματα κατασκευής κατοικίας, εσφαλμένη οριοθέτηση οικοπέδου και ανέγερση εν μέρει σε άλλο οικόπεδο και με διαφορετικό σχήμα.  Το γραφείο μας εκπροσώπησε τον εργολάβο. Προβάλαμε την ένσταση συμβιβασμού και ανυπαρξίας πταίσματος για τα ελαττώματα του έργου και επικουρικά ένσταση συντρέχοντος πταίσματος του εργοδότη στην πρόκληση ζημίας. Το Δικαστήριο έκανε δεκτή την ένστασή μας περί κατάρτισης εξώδικου συμβιβασμού και απέρριψε την αγωγή του αντιδίκου.

Ακολουθεί απόσπασμα του νομικού σκέλους της απόφασης

«… Κατά το άρθρο 871 ΑΚ με τη σύμβαση συμβιβασμού οι συμβαλλόμενοι διαλύουν με αμοιβαίες υποχωρήσεις μία φιλονικία τους ή μια αβεβαιότητα για κάποια έννομη σχέση. Με αβέβαιη σχέση εξομοιώνεται και η επισφαλής απαίτηση. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για τη σύναψη της σύμβασης συμβιβασμού απαιτείται πρόταση του ενός από τα μέρη να διαλύσουν με αμοιβαίες υποχωρήσεις μία έριδα ή αβεβαιότητα για κάποια έννομη σχέση και αποδοχή της πρότασης από το άλλο μέρος. Για την κατάρτιση του συμβιβασμού αρκεί να συνάγεται η βούληση των μερών για την επιδίωξή του από το περιεχόμενο της σύμβασης, χωρίς να είναι αναγκαία η πανηγυρική διατύπωση του σχετικού όρου. Η σύμβαση του συμβιβασμού αν γίνει εκτός δίκης (εξώδικος), κρίνεται ως προς το κύρος του κατά τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου και μπορεί να θεμελιώσει ένσταση υπέρ του αντισυμβαλλόμενου μέρους, με την πρόταση και απόδειξη της οποίας το δικαστήριο οφείλει να εκδώσει απόφαση σύμφωνη προς το περιεχόμενο του συμβιβασμού …».