Έρευνες σε Κτηματολόγια και Υποθηκοφυλακεία

Δικηγορικό Γραφείο Καβάλα > Έρευνες σε Κτηματολόγια και Υποθηκοφυλακεία

Το Δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει έρευνες περιουσιακών στοιχείων που είναι καταχωρημένα σε Κτηματολόγια και Υποθηκοφυλακεία σε ολόκληρη τη χώρα. Ελέγχουμε τα υφιστάμενα εμπράγματα δικαιώματα και τις δουλείες που ενδέχεται να υπάρχουν επί των υπό εξέταση ακινήτων, καθώς και την ύπαρξη ή μη βαρών (λ.χ. υποθήκης, κατασχέσεων, διεκδικήσεων). Αιτούμαστε πιστοποιητικά, κτηματολογικά φύλλα, διαγράμματα, αντίγραφα μεταγεγραμμένων τίτλων και καταθέτουμε αιτήσεις για τη διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτων που εμφιλοχώρησαν κατά την καταχώρηση των ακινήτων.