Εργατικό Δίκαιο

Δικηγορικό Γραφείο Καβάλα > Εργατικό Δίκαιο

Το Εργατικό Δίκαιο εντάσσεται στον ευρύτερο τομέα του Δικαίου των Επιχειρήσεων, δηλαδή του συνόλου των κανόνων που ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ των παραγόντων μίας επιχείρησης, και ρυθμίζει το περιεχόμενο των εργασιακών σχέσεων, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που πηγάζουν από αυτές, τη διάρκειά τους, αλλά και τη λύση τους.

Εργοδότης και εργαζόμενος βρίσκονται σε σχέση εξάρτησης με δικαιώματα και υποχρεώσεις που συχνά συγκρούονται. Ιδιαίτερα σήμερα, με την ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας συντελούμενη σε ένα παγκοσμίως εύθραυστο οικονομικό περιβάλλον, το εργατικό δίκαιο βρίσκεται σε συνεχή προσαρμογή. Η δικηγορική μας ομάδα αναλαμβάνει κάθε υπόθεση που άπτεται του Εργατικού Δικαίου και ιδίως ζητήματα ερμηνείας και εφαρμογής όρων ατομικών και συλλογικών συμβάσεων εργασίας, υπερεργασίας και υπερωριών, οικειοθελών παροχών, τηλεργασίας, εκ περιτροπής εργασίας, λύσης της σύμβασης εργασίας και αποζημίωσης, καθώς και ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης (υπολογισμός οφειλόμενων εισφορών, συντάξιμων αποδοχών, ανταποδοτικών κα).

Νομολογία