Ατομικές Συμβάσεις Εργασίας

Δικηγορικό Γραφείο Καβάλα > Εργατικό Δίκαιο > Ατομικές Συμβάσεις Εργασίας

Βασική έννοια του εργατικού δικαίου αποτελεί η σύμβαση εργασίας, ήτοι η σύμβαση που συνάπτουν μισθωτός και εργοδότης και με την οποία ρυθμίζεται η μεταξύ τους σχέση, οι συνθήκες παροχής εργασίας και οι όροι αυτής. Ο εργαζόμενος όντας το ασθενέστερο μέρος δεδομένης και της οικονομικής του εξάρτησης από τον εργοδότη, τόσο κατά τις διαπραγματεύσεις όσο και κατά την κατάρτιση της ως άνω σύμβασης κινδυνεύει από την αυθαιρεσία του εργοδότη και δη την υιοθέτηση όρων ιδιαίτερα δυσμενών για αυτόν. Παρόλα αυτά, το γενικό αίσθημα δικαίου επιτάσσει την εξισορρόπηση των συμφερόντων των μερών, προκειμένου να υπάρχει μία αναλογία στις παροχές του καθενός.

Η εργατική νομοθεσία προβλέπει ένα προστατευτικό πλαίσιο του μισθωτού εργαζόμενου ορίζοντας την ακυρότητα καταχρηστικών όρων, οι οποίοι θίγουν ή παρακωλύουν την άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων του εργαζόμενου. Συνάμα, ορίζει την απολαβή των δεδουλευμένων του, ακόμη και στην περίπτωση άκυρης σύμβασης.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την κατάρτιση συμβάσεων εργασίας, οι οποίες ανταποκρίνονται στα συμφέροντα των μερών, καθώς και την ορθή ερμηνεία των ήδη συναφθέντων όρων. Ακόμη, διεκπεραιώνει κάθε διαφορά που άπτεται των ατομικών εργατικών συμβάσεων, μεταξύ των οποίων την αναζήτηση μισθών, την αναγνώριση της ακυρότητας της συμβάσεως εργασίας, την αναγνώριση της ακυρότητας της καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας, την επαναπρόσληψη και απόδοση μισθών υπερημερίας.

Νομολογία