Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

Δικηγορικό Γραφείο Καβάλα > Εργατικό Δίκαιο > Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

Οι εργασιακές σχέσεις υπάγονται στις ρυθμίσεις συλλογικών συμβάσεων εργασίας, οι οποίες μπορεί να αφορούν α) τις εργασιακές σχέσεις σε όλη την ελληνική επικράτεια ανεξαρτήτως του αντικειμένου τους, β) τις εργασιακές σχέσεις που υφίστανται εντός μίας επιχείρησης, γ) τις εργασιακές σχέσεις που υφίστανται σε έναν επαγγελματικό κλάδο και δ) τις εργασιακές σχέσεις που υφίστανται σε ένα επάγγελμα. Συχνά είναι δυσδιάκριτο το ποια ή ποιες Συλλογικές Συμβάσεις εφαρμόζονται στη σχέση μεταξύ ενός εργαζόμενου και ενός εργοδότη, καθώς και οι όροι ποιας από των περισσότερων εφαρμοστέων συμβάσεων υπερτερούν και εφαρμόζονται τελικά. Η νομική μας ομάδα παρέχει νομική υποστήριξη στον ενδιαφερόμενο που αναζητά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που γεννώνται στα πλαίσια των συλλογικών συμβάσεων εργασίας διαγιγνώσκοντας την εφαρμοστέα συλλογική σύμβαση με σκοπό να επιλεγεί η κατάλληλη και αποτελεσματικότερη προστασία του εντολέως.

Νομολογία