Εμπορικό Δίκαιο

Οι νομικές πληροφορίες των δικαστικών αποφάσεων παρατίθενται για λόγους επιστημονικού ενδιαφέροντος των επισκεπτών της ιστοσελίδας. Αφορούν νομικά ζητήματα που έχουν απασχολήσει τα δικαστήρια. Διευκρινίζεται ότι δεν αποτελούν νομική καθοδήγηση και δεν υποκαθιστούν την παροχή νομικών υπηρεσιών που παρέχει το γραφείο μας.
Δικηγορικό Γραφείο Καβάλα > Νομολογία  > Εμπορικό Δίκαιο  > Εταιρικό δίκαιο – ΕιρΚαβ 9/2009

Εταιρικό δίκαιο – ΕιρΚαβ 9/2009

Αγωγή κατά εταίρου Ε.Π.Ε. Το γραφείο μας εκπροσωπώντας τον εναγόμενο-εταίρο προέβαλε την ένσταση ελλείψεως παθητικής νομιμοποίησης. Ειδικότερα, ισχυριστήκαμε ότι οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις δικαιοπραξίες που επιχειρεί ο εκπρόσωπος του νομικού προσώπου δεσμεύουν μόνον το νομικό πρόσωπο. Το Δικαστήριο έκρινε ότι είναι δυνατή η προσωπική ευθύνη του διαχειριστή της Ε.Π.Ε. εις ολόκληρον με την εταιρία, έναντι των τρίτων, ως μη δικαιούχων διαδίκων, για την άμεση ζημία που αυτοί υφίστανται από αδικοπραξία. Ωστόσο, σε περίπτωση συμβατικής ευθύνης υπεύθυνο είναι το νομικό πρόσωπο, ενώ σε περίπτωση αδικοπραξίας ευθύνη έχει και ο διαχειριστής της εταιρίας, ο οποίος όμως αποδείχθηκε ότι είναι τρίτο πρόσωπο και όχι ο εναγόμενος-εντολέας μας. Για αυτούς τους λόγους, το Δικαστήριο δέχτηκε την ένσταση και απέρριψε την αγωγή.