Εξωδικαστική Εκπροσώπηση

Δικηγορικό Γραφείο Καβάλα > Εξωδικαστική Εκπροσώπηση

Η νομική μας ομάδα, δίνοντας προτεραιότητα στην εξωδικαστική επίλυση των διαφορών, αναλαμβάνει την εκπροσώπηση των εντολέων της σε πάσης φύσεως συμφωνίες και διαπραγματεύσεις. Συντάσσει εξώδικα και ιδιωτικά συμφωνητικά στο αντικείμενο των τομέων δραστηριότητάς της και παρίσταται κατά τη σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων, ελέγχοντας σχολαστικά το περιεχόμενο των όρων και των συμφωνιών που εμπεριέχονται σ’ αυτές. Αναλαμβάνει τη νομική εκπροσώπηση και παράσταση των εντολέων της σε διαμεσολαβήσεις, διαμορφώνοντας το περιεχόμενο του αντίστοιχου Πρακτικού. Επιπλέον, παρίσταται σε πιστωτικά ιδρύματα (τράπεζες) υποβάλλοντας αιτήσεις και διεξάγοντας διαπραγματεύσεις προς όφελος των εντολέων της. Έχει ευρύ φάσμα συνεργατών διαφόρων επιστημονικών ειδικοτήτων (συμβολαιογράφους, οικονομολόγους, λογιστές, πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες, τοπογράφους, ιατρούς κλπ), προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.