Αστικό Δίκαιο

Οι νομικές πληροφορίες των δικαστικών αποφάσεων παρατίθενται για λόγους επιστημονικού ενδιαφέροντος των επισκεπτών της ιστοσελίδας. Αφορούν νομικά ζητήματα που έχουν απασχολήσει τα δικαστήρια. Διευκρινίζεται ότι δεν αποτελούν νομική καθοδήγηση και δεν υποκαθιστούν την παροχή νομικών υπηρεσιών που παρέχει το γραφείο μας.
Δικηγορικό Γραφείο Καβάλα > Νομολογία  > Αστικό Δίκαιο  > Οικογενειακό δίκαιο – Διαζύγιο – ΜονΠρΡοδόπης 35/2018

Οικογενειακό δίκαιο – Διαζύγιο – ΜονΠρΡοδόπης 35/2018

Ενάγων ελληνικής ιθαγένειας, εναγόμενη ουκρανικής ιθαγένειας. Διεθνής δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων, διότι η συνήθης διαμονή αμφοτέρων των διαδίκων είναι στην Ελλάδα (άρθρο 3 παρ. 1 α του Κανονισμού (ΕΚ) 2201/2003). Εφαρμοστέο το ελληνικό δίκαιο, ως δίκαιο συνήθους διαμονής των διαδίκων συζύγων, κατά το χρόνο κατάθεσης της αγωγής στο δικαστήριο, ελλείψει σχετικής επιλογής εκ μέρους τους (άρθρο 8 του Κανονισμού (ΕΕ) 1259/2010).