Ποινικό Δίκαιο

«nullum crimen nulla poena sine lege»
«κανένα έγκλημα καμία ποινή χωρίς νόμο»
Δικηγορικό Γραφείο Καβάλα > Ποινικό Δίκαιο

Το ποινικό δίκαιο τυποποιεί το «ποινικό φαινόμενο», ήτοι την τριμερή σχέση που δημιουργείται μεταξύ εννόμου αγαθού-εγκλήματος-ποινής. Η τυποποίηση αυτή συντελείται μέσα από πλέγμα κανόνων δικαίου (γενικό ποινικό δίκαιο) και κυρωτικών κανόνων (ειδικό ποινικό δίκαιο και ειδικοί ποινικοί νόμοι) και αποσκοπεί στην δραστική προστασία των εννόμων αγαθών. Συγχρόνως, αυτή καθεαυτή η τυποποίησή του, συνιστά μέτρο ελευθερίας των πολιτών, οι οποίοι γνωρίζουν τι απαγορεύεται να κάνουν και προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους στη γνώση αυτή, επιλέγοντας ελεύθερα το δίκαιο ή το άδικο.

Η φύση της ποινικής δίκης ως «μηχανισμού επιβολής της απαντήσεως της οργανωμένης πολιτείας για συγκεκριμένο έγκλημα» προϋποθέτει κανόνες, ώστε ο κατηγορούμενος -ασκώντας τα δικαιώματα που του παρέχει ο νόμος, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και ο Χάρτης Θεμελιωδών Ελευθεριών της Ε.Ε.-, να τύχει μιας Δίκαιης Δίκης.

Το τεκμήριο της αθωότητας του υπόπτου/κατηγορουμένου, η ερμηνεία της αμφιβολίας υπέρ της αθώωσης (in dubio pro reo), η κυριαρχία του φιλελεύθερου δόγματος (pro libertate), η ερμηνεία των δικονομικών διατάξεων και η άρση των σχετικών αμφιβολιών (in dubio pro mitiore) αποτελούν θεμελιώδεις αρχές του Ποινικοδικονομικού μας συστήματος.

Η αρχή της εκατέρωθεν ακροάσεως «μηδενί δίκην δικάσης πριν αμφοίν μύθον ακούσης» (Φωκυλίδης ο Μιλήσιος), κατέχει δεσπόζουσα θέση στην ποινική διαδικασία. Γίνεται δε, αντιληπτή στο ευρύ κοινό κυρίως κατά την ακροαματική διαδικασία, όπου συγκρούεται η κατηγορία με την υπεράσπιση, προκειμένου η άυλη έννοια της δικαιοσύνης, όπως ενσαρκώνεται από τον φυσικό δικαστή, εκπληρώσει την αποστολή της, που αποτελεί ιδανικό της ανθρωπότητας• να κρίνει δικαίως.

Η δικηγορική μας ομάδα με επικεφαλής τον Ποινικολόγο Σταύρο Καϊτατζή παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε όλα τα στάδια της Ποινικής Διαδικασίας (προκαταρκτική εξέταση, προανάκριση, κύρια ανάκριση, ενδιάμεση διαδικασία συμβουλίων, ποινική συνδιαλλαγή και διαπραγμάτευση, ακροαματική διαδικασία) έχοντας ως όπλα τη νομική κατάρτιση και την εμπειρία.

Η εκπροσώπηση εντολέων μας σε υποθέσεις μείζονος απαξίας και κοινωνικού ενδιαφέροντος (ανθρωποκτονίες από πρόθεση, βιασμοί, ληστείες, απάτες, πλαστογραφίες, διακεκριμένες κλοπές, υπεξαιρέσεις, ναρκωτικά, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, σωματικές βλάβες) αποτελούν καθημερινά δείγματα γραφής μας.

Όλα αυτά τα χρόνια οικοδομούμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους εντολείς μας και παρέχουμε τα εχέγγυα για μια πλήρη, ουσιαστική και αποτελεσματική υπεράσπιση με σκοπό την προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών τους.

Νομολογία