Νομολογία

Δικηγορικό Γραφείο Καβάλα > Νομολογία  > ΣυμβΠλΚαβ 4/2023: Προσωρινή κράτηση–Εφαρμογή της Αρχής της Αναλογικότητας–Αντικατάσταση προσωρινής κράτησης με περιοριστικούς όρους

ΣυμβΠλΚαβ 4/2023: Προσωρινή κράτηση–Εφαρμογή της Αρχής της Αναλογικότητας–Αντικατάσταση προσωρινής κράτησης με περιοριστικούς όρους

ΣυμβΠλΚαβ 4/2023 – Προσωρινή κράτηση – Εφαρμογή της Αρχής της Αναλογικότητας – Διατάσσει την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης του κατηγορουμένου με περιοριστικούς όρους – Το γραφείο μας εκπροσώπησε τον κατηγορούμενο, υποβάλλοντας υπόμνημα για μη τη διατήρηση της ισχύος του εντάλματος προσωρινής κράτησης.

Ακολουθεί απόσπασμα του Βουλεύματος

«…Άλλωστε για την επιβολή του ακρότατου μέσου δικονομικού καταναγκασμού της προσωρινής κράτησης πρέπει να εφαρμόζεται η αρχή της αναλογικότητας ως αποτέλεσμα  της στάθμισης ατομικού συμφέροντος του κατηγορουμένου, και του δημοσίου συμφέροντος, το οποίο σταθμίζεται με βάση και την απειλούμενη ποινική κύρωση και την αντιμετώπισή της. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, ήτοι της ηλικίας, της κατάσταση της υγείας και της ύπαρξης μόνιμης κατοικίας του κατηγορουμένου, και λαμβανομένου υπόψη αφενός της πιθανής ποινικής αντιμετώπισης του κατηγορουμένου (μη ειδικότερος προσδιορισμός του ανθρώπινου κινδύνου, δυνατότητα επιβολής μιας ποινής κατ’ άρθρο 98 ΠΚ) και αφετέρου του λευκού ποινικού του μητρώου για παρόμοιες πράξεις, κρίνεται μη πιθανή η τέλεση νέων πράξεων …και, συνεπώς, μη αναγκαία στα πλαίσια της αρχής της αναλογικότητας η προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου».