Αστικό Δίκαιο

Οι νομικές πληροφορίες των δικαστικών αποφάσεων παρατίθενται για λόγους επιστημονικού ενδιαφέροντος των επισκεπτών της ιστοσελίδας. Αφορούν νομικά ζητήματα που έχουν απασχολήσει τα δικαστήρια. Διευκρινίζεται ότι δεν αποτελούν νομική καθοδήγηση και δεν υποκαθιστούν την παροχή νομικών υπηρεσιών που παρέχει το γραφείο μας.
Δικηγορικό Γραφείο Καβάλα > Νομολογία  > Αστικό Δίκαιο  > Τροχαία ατυχήματα – Τροχαίο ατύχημα – Ολική καταστροφή μοτοσικλέτας – ΕιρΠαγγαίου 39/2014

Τροχαία ατυχήματα – Τροχαίο ατύχημα – Ολική καταστροφή μοτοσικλέτας – ΕιρΠαγγαίου 39/2014

Το γραφείο μας εκπροσώπησε τον ενάγοντα. Το Δικαστήριο έκρινε ότι αν εκ της ζημίας προήλθε κέρδος στον ζημιωθέντα, τούτο αφαιρείται. Αν το κέρδος συνίσταται στο υπόλειμμα του καταστραφέντος πράγματος τότε, με βάση τη γενική διάταξη του άρθρου 288 ΑΚ, ο ενάγων δικαιούται, κατ’ επιλογήν ή να κρατήσει το υπόλειμμα και να αφαιρέσει την αξία του από την αξιούμενη ζημία ή να απαιτήσει ολόκληρη την αξιούμενη ζημία και να αποδώσει στον εναγόμενο το υπόλοιπο. Το Δικαστήριο δεχόμενο την αγωγή, επιδίκασε αποζημίωση υπό τον όρο της ταυτόχρονης παράδοσης εκ μέρους του ενάγοντος των υπολειμμάτων της μοτοσικλέτας.