Αστικό Δίκαιο

Οι νομικές πληροφορίες των δικαστικών αποφάσεων παρατίθενται για λόγους επιστημονικού ενδιαφέροντος των επισκεπτών της ιστοσελίδας. Αφορούν νομικά ζητήματα που έχουν απασχολήσει τα δικαστήρια. Διευκρινίζεται ότι δεν αποτελούν νομική καθοδήγηση και δεν υποκαθιστούν την παροχή νομικών υπηρεσιών που παρέχει το γραφείο μας.
Δικηγορικό Γραφείο Καβάλα > Νομολογία  > Αστικό Δίκαιο  > Οικογενειακό δίκαιο – Διατροφή συζύγου – ΜονΠρΚαβ 786/2010

Οικογενειακό δίκαιο – Διατροφή συζύγου – ΜονΠρΚαβ 786/2010

Εκπροσωπώντας τη σύζυγο καταθέσαμε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων διατροφής εναντίον του συζύγου. Το δικαστήριο έκρινε ότι επί αγωγής διατροφής συζύγου που διέκοψε από εύλογη αιτία την έγγαμη συμβίωση ή εγκατελείφθη από τον σύζυγο αρκεί, για τη νομική θεμελίωσή της, να περιλαμβάνει ότι οι διάδικοι είναι μεταξύ τους σύζυγοι εκ νομίμου γάμου, ότι ο ενάγων διέκοψε εξ ευλόγου αιτίας την έγγαμη συμβίωση ή εγκατελείφθη παρά του άλλου και ότι αυτός έχει βιοτικές ανάγκες οι οποίες, λαμβανομένων υπ’ όψιν των συνθηκών που διαμορφώθηκαν μετά τη διάσπαση της έγγαμης συμβιώσεως, δικαιολογούν τον προσδιορισμό της διατροφής στο αιτούμενο με την αγωγή χρηματικό ποσό. Περαιτέρω, έκρινε ότι πιθανολογήθηκε η επικαλούμενη επείγουσα περίπτωση, ως εκ της ανάγκης της αιτούσης να καλύψει τις άμεσες ανάγκες συντηρήσεώς της, στις οποίες, πλην των εξόδων για ένδυση, διατροφή, ιατρική παρακολούθηση, ψυχαγωγία και εν γένει συντήρησή της, συνυπολογίζεται και η προκύπτουσα επιβάρυνση των λειτουργικών εξόδων της οικίας της (της ιδίας της αιτούσης), όπου αυτή διαμένει με τα τέκνα της.