Νομολογία

Δικηγορικό Γραφείο Καβάλα > Νομολογία  > Προσωρινή Διαταγή: Χρονική κατανομή επιμέλειας τέκνου, ηλικίας 2 ετών. Άσκηση αποκλειστικής επιμέλειας από τον πατέρα επί 23 ημέρες τον μήνα

Προσωρινή Διαταγή: Χρονική κατανομή επιμέλειας τέκνου, ηλικίας 2 ετών. Άσκηση αποκλειστικής επιμέλειας από τον πατέρα επί 23 ημέρες τον μήνα

Χρονική κατανομή επιμέλειας τέκνου, ηλικίας 2 ετών. Προσωρινή Διαταγή. Άσκηση αποκλειστικής επιμέλειας από τον πατέρα επί 23 ημέρες το μήνα. Μετοίκηση της μητέρας από τη συζυγική οικία και παραχώρηση αυτής στον πατέρα. Το δικηγορικό μας γραφείο εκπροσώπησε τον πατέρα.

Κατόπιν αντίθετων αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων γονέων με αίτημα καθενός την ανάθεση σ’ αυτόν της επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου τους, ηλικίας 2 ετών, έγινε δεκτή, στα πλαίσια προσωρινής διαταγής, η χρονική κατανομή άσκησης της αποκλειστικής επιμέλειάς του. Στη μητέρα ανατέθηκε η άσκηση της αποκλειστικής επιμέλειας κάθε πρώτο, τρίτο και τέταρτο ΠΣΚ, ήτοι από Παρασκευή στις 16:00 μέχρι Κυριακή στις 19:00, και στον πατέρα ανατέθηκε η άσκηση της αποκλειστικής επιμέλειας όλες τις υπόλοιπες ημέρες εκάστου μηνός. Επίσης, διατάχθηκε η μετοίκηση της μητέρας από τη συζυγική οικία και παραχωρήθηκε στον πατέρα η αποκλειστική χρήση της συζυγικής στέγης μαζί με την ενυπάρχουσα σ’ αυτήν οικοσκευή.

Το δικηγορικό  μας γραφείο ανέλαβε την εκπροσώπηση του πατέρα, συνέταξε την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, παραστάθηκε κατά τη συζήτηση της προσωρινής διαταγής ενώπιον του Προεδρεύοντος Δικαστή κι έθεσε στην κρίση του νομικούς και πραγματικούς ισχυρισμούς, προσάγοντας ουσιώδη αποδεικτικά έγγραφα.